Zásady zpracování osobních údajů

I. Úvodní ustanovení

Pro potřeby těchto Zásad ochrany osobních údajů se rozumí:

 • Provozovatelem profect s.r.o., IČ 032 56 308, se sídlem Sokolovská 2393, Pardubice Česká republika, e-mail: hotely@natajno.cz.
 • Databází interní databáze údajů o inzerátech a rezervacích vedená Provozovatelem.
 • Inzerent je vždy jeden konkrétní správce inzerátů.
 • Návštěvníkje návštěvník webu www.natajno.cz
 1. Provozovatel je majitelem serveru natajno.cz, jehož součástí je i katalog inzerátů a rezervační systém. V rámci této služby jsou Provozovatelem zpracovávány Osobní údaje dle článku II. odst. 3.
 2. Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:
  • splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivní);
  • marketingové a obchodní nabídky služeb Provozovatele souvisejících s propagací zadaných inzerátů;
  • vedení databáze inzerátů;
  • vedení databáze rezervací;
  • ochranu práv a právem chráněných zájmů správce (oprávněný zájem).
 3. Inzerent, který prostřednictvím registračního poskytne své údaje za účelem jejich předání Návštěvníkům, tak činí dobrovolně, svým jménem a Provozovatel jejich činnost nijak neřídí.
 4. Návštěvník, který prostřednictvím registračního či rezervačního formuláře poskytne své údaje za účelem jejich předání Inzerentům, tak činí dobrovolně, svým jménem a Provozovatel jejich činnost nijak neřídí.
 5. Provozovatel není vůči Inzerentům či Návštěvníkům vázán povinností využití nebo předání osobních údajů třetí osobě.
 6. Znění Zásad pro ochranu osobních údajů může Provozovatel změnit či doplňovat. O každé takové změně Provozovatel e-mailem informuje Inzerenty a Návštěvníky nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn. Nebude-li Inzerent či Návštěvník se změnou souhlasit, má právo bez jakékoliv sankce požádat o výmaz z databáze.

II. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

 1. Na fyzické osoby, které vyplní a odešlou Provozovateli vyplněný registrační či rezervační formulář z informačního webu www.natajno.cz (dále jen „Zákazník“), se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a další příslušné právní předpisy.
 2. Zákazník bere na vědomí a udělil k tomu samostatný souhlas, že odesláním vyplněného registračního či rezervačního formuláře započne zpracovávání osobních údajů Provozovatelem. Pokud Zákazník neposkytne své osobní údaje, není možné mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby Provozovatele.
 3. Jedná se o tyto osobní údaje: telefonní číslo, e-mailová adresa a IP adresa zařízení, z níž byl formulář odeslán.
 4. Osobní údaje uvedené v článku II. odst. 3 budou zpracovávány za účelem vedení Databáze a za účelem poskytnutí rezervačních údajů Návštěvníka Inzerentům ke zpracování rezervace.
 5. E-mailová adresa a telefonní číslo budou zpracovávány po dobu trvání souhlasu uděleného ve formuláři podle čl. II. odst. 2 a po dobu 12 měsíců po ukončení vedení inzerátu v Databázi pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi Provozovatelem a Zákazníkem souvisejícího s Obchodními podmínkami.
 6. Zákazník je oprávněn souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu hotely@natajno.cz. Inzerent zároveň bere na vědomí, že nebude-li Provozovatel disponovat souhlasem se zpracováním osobních údajů v důsledku výmazu a likvidace osobních údajů v databázi, nebude Provozovatel schopen předávat údaje o Inzerenta Návštěvníkům. Návštěvník bere na vědomí, že nebude-li Provozovatel disponovat souhlasem se zpracováním osobních údajů v důsledku výmazu a likvidace osobních údajů v databázi, nebude Provozovatel schopen předávat údaje o rezervacích Inzerentům.
 7. Po ukončení vedení Zákazníka v databázi Provozovatel osobní údaje ihned zlikviduje (s výjimkou odst. 5).
 8. Zákazník bere na vědomí, že Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů zpracovateli, nicméně neodpovídá Zákazníkovi za újmu způsobenou neoprávněným zpracováním osobních údajů zpracovateli dle čl. II. odst. 10.
 9. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám (s výjimkou čl. II. odst. 4 a čl. II. odst. 9, zaměstnanců Provozovatele a smluvních partnerů, kteří budou zavázáni mlčenlivostí ohledně zpracovávaných osobních údajů).
 10. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a přesné.
 11. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.
 12. V případě, že by se Zákazník domníval, že Provozovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat Provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení, a to e-mailem na adresu hotely@natajno.cz,
  • vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem na adresu hotely@natajno.cz, aby Provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne. Nevyhoví-li Provozovatel námitce, má Zákazník právo obrátit se přímo na úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Zákazník obrátit se se svým podnětem na úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 13. Požádá-li Zákazník o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti Provozovatelem na adrese hotely@natajno.cz. Pokud Zákazník uplatní právo na přístup k osobním údajům v elektronické formě, Provozovatel mu požadované informace poskytne rovněž v elektronické formě, ledaže Zákazník požádá o jiný způsob poskytnutí informací.
 14. Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

III. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Databází nebo se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Zákazníkem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.
 2. Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 20. 5. 2018.

Provozovatel

profect s.r.o.

: 3256308

DIČ: CZ03256308

Adresa Sokolovská 2393, Pardubice

hotely@natajno.cz (neslouží k objednávce ubytování)

Spolehlivé servery

All Rights Reserved.