Všeobecné smluvní a obchodní podmínky

pro uveřejnění reklamy na internetovém serveru www.natajno.cz platné od 1. 1. 2019

1. Vymezení pojmů

1.1. Šiřitelem reklamy se pro potřeby těchto všeobecných smluvních a obchodních podmínek (dále také jako „VOP“) rozumí obchodní společnost profect s.r.o., IČ: 03256308, se sídlem Sokolovská 2393, Pardubice, která je správcem internetového serveru www.natajno.cz

1.2. Zadavatelem se pro potřeby těchto VOP rozumí fyzická nebo právnická osoba, která u šiřitele reklamy objednala uveřejnění své reklamy, nebo jiné formy prezentace.

1.3. Zpracovatelem reklamy se pro potřeby těchto VOP rozumí právnická nebo fyzická osoba, která pro sebe nebo pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu zpracovala reklamu, kterou zveřejňuje šiřitel reklamy podle objednávky zadavatele.

1.4. Reklamou a inzercí se pro potřeby těchto VOP rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace mající za cíl podporu podnikatelské činnosti zadavatele zveřejněná prostřednictvím šiřitele reklamy na internetovém serveru www.natajno.cz.

1.5. Textovými materiály se rozumí slovní popis nabídek a služeb zadavatele v souladu s příslušnými ustanoveními českého právního řádu.

1.6. Inzerát je kombinace obrazových a textových materiálů propagujících hodinový hotel zadavatele.

2. Smluvní podmínky

2.1. Veškeré smluvní o obchodní vztahy mezi zadavatelem a šiřitelem reklamy se řídí příslušnými ustanoveními českého právního řádu, zejména potom zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění a zák. č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy v platném znění.

2.2. Šiřitel reklamy poskytuje zadavateli zveřejnění reklamy formou datového prostoru na serveru www.natajno.cz v rozsahu a formátu, jak je vymezen písemnou nebo ústní objednávkou, smlouvou, nebo jiným projevem vůle smluvních stran. Není-li sjednáno jinak, je reklamou míněno uveřejnění textových a obrazových materiálů sloužících k propagaci nabízených služeb ve formě prezentace podniku, jedné osoby a jednoho kontaktního telefonního čísla.

2.3. Zpracoval-li reklamu sám zadavatel, odpovídá plně za její obsah. Pokud byla reklama zpracována pro potřeby jiné právnické nebo fyzické osoby, odpovídají za její soulad se zákonem zadavatel a zpracovatel společně a nerozdílně.

2.4. Zadavatel bere na vědomí, že šiřitel reklamy neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamě a prohlašuje, že tyto údaje jsou pravdivé a v souladu se zněním příslušných předpisů českého právního řádu, zejména pak se zněním zák. č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy v platném znění.

2.5. Zadavatel výslovně prohlašuje, že disponuje všemi potřebnými právy k užívání ochranných známek a/nebo autorských práv k veškerým obrazovým a/nebo textovým materiálům použitým v objednané reklamě.

2.6. Zadavatel prohlašuje, že je mu známo, že ve smyslu ust. § 2 odst. 3 zák. č. 40/1995 Sb. nesmí být reklama v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí obsahovat jakoukoliv diskriminaci z důvodů rasy, pohlaví, nebo národnosti nebo napadat náboženské nebo národnostní cítění, ohrožovat obecně nepřijatelným způsobem mravnost, snižovat lidskou důstojnost, obsahovat prvky pornografie, násilí nebo prvky využívající motivu strachu, a že reklama nesmí napadat politické přesvědčení.

2.7. Zadavatel výslovně prohlašuje, že všechny osoby případně na reklamě nebo v jejím rámci vyobrazené či vystupující jsou starší osmnácti let.

2.8. Zadavatel je povinen na žádost šiřitele prokázat svoji totožnost a své oprávnění jednat za zadavatele. šiřitel reklamy je povinen na výzvu orgánů finančního dozoru pro účely správního řízení sdělit údaje o zadavateli.

2.9. Zadavatel se zavazuje, že nahradí šiřiteli případnou škodu vzniklou uveřejněním reklamy neodpovídající všeobecným požadavkům.

2.10. Šiřitel má právo zveřejnění reklamy či inzerátu odmítnout a to i bez uvedení důvodu.

3. Inzertní období

3.1. Inzertní období je v měsíčních intervalech, a to buď od 1. kalendářního dne v měsíci do posledního kalendářního dne v měsíci, anebo od 16. kalendářního dne v měsíci do 15. kalendářního dne měsíce následujícího. Vy výjimečných případěch může být start období i v jiné termíny.

3.2. Platba za inzerci musí být připsána na účet šiřitele nejpozději den před začátkem inzertního období.

3.3. Platby došlé po stanoveném termínu budou vedeny jako zálohové platby na další inzertní období a zaúčtovány až v rámci tohoto nadcházejícího období. Rovněž příslušná prezentace bude v takovém případě spuštěna až v nadcházejícím inzertním období.

3.4. Platby nových klientů přijaté či došlé v období od 1. do 7. kalendářního dne v měsíci včetně jsou vedeny jako platby za stávající měsíc, čili za inzertní období od 1. kalendářního dne stávajícího měsíce do posledního kalendářního dne stávajícího měsíce, platby nových klientů přijaté či došlé v období od 8. do 15. kalendářního dne v měsíci včetně jsou vedeny jako platby za inzertní období od 16. kalendářního dne stávajícího měsíce do 15. kalendářního dne měsíce následujícího. Analogicky, platby přijaté či došlé v období od 16. do 22. kalendářního dne v měsíci jsou vedeny jako platby za za inzertní období od 16. kalendářního dne stávajícího měsíce do 15. kalendářního dne měsíce následujícího, platby přijaté či došlé v období od 23. do posledního kalendářního dne v měsíci jsou vedeny jako za platby inzertní období od 1. kalendářního dne do posledního kalendářního dne měsíce následujícího.

3.5. V případě, že šiřitel odmítne zveřejnit již zaplacenou inzerci, vrátí platbu v plné výši zpět na bankovní účet dle dohody.

3.6. V případě, že zadavatel v průběhu inzertního období zruší již zaplacenou inzerci, platba se nevrací.

3.7. Ke zrušení prezentace šiřitelem může z technických dojít důvodů již v 17:00 posledního pracovního dne kalendářního období, na které byla tato prezentace uhrazena.

3.8. Částečné platby budou vedeny jako zálohové a jsou refundovatelné pouze do data původní objednávky inzerce.

4. Ceník tarifů a služeb

4.1. Základní zápis Inzerátu do katalogu je zdarma (Tarif Základ).

4.2. Placené tarify Premium a Neomezený jsou účtovány vždy po měsíci nebo po roce, dle volby Zadavatele.

4.2. Placené služby jsou Doporučený azyl, Topování objednané na výslovný pokyn zákazníka.

5. Ostatní ujednání

5.1. Šiřitel má právo na obsahový zásah do Inzerátu a to především pro případy, kdy bude Inzerát porušovat podmínky serveru či bude poskytovat nepravdivé informace

5.2. Bude-li libovolný Inzerát porušovat obchodní podmínky, Šiřitel zadavatele vyzve k nápravě. Nenastane-li náprava do 3 dní od výzvy, bude takový Inzerát smazán. Uhrazené služby u problematického Inzerátu nebudou nijak kompenzovány.

5.3. Bude-li Zadavatel v rámci konkurenčního boje vyvíjet jakékoliv aktivity pro pošpinění a zdiskreditování konkurenčních azylů, budou jeho inzeráty smazány a účet natrvalo zablokován.

5.4. Šiřitel neodpovídá za správnost údajů v Inzerátu.

5.5. Zadavatel nesmí vkládat k vlastním Inzerátům recenze.

5.6. Na webu platí pravidla slušného chování. Toto se obzvlášť týká recenzí azylů.

6. Mimosoudní řešení sporů

6.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

6.2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

6.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.”

Provozovatel

profect s.r.o.

: 3256308

DIČ: CZ03256308

Adresa Sokolovská 2393, Pardubice

hotely@natajno.cz (neslouží k objednávce ubytování)

Spolehlivé servery

All Rights Reserved.