Všeobecné smluvní a obchodní podmínky

pro uveřejnění reklamy na internetovém serveru www.natajno.cz platné od 1. 1. 2019

1. Vymezení pojmů

1.1. Šiřitelem reklamy se pro potřeby těchto všeobecných smluvních a obchodních podmínek (dále také jako „VOP“) rozumí obchodní společnost profect s.r.o., IČ: 03256308, se sídlem Sokolovská 2393, Pardubice, která je správcem internetového serveru www.natajno.cz

1.2. Zadavatelem se pro potřeby těchto VOP rozumí fyzická nebo právnická osoba, která u šiřitele reklamy objednala uveřejnění své reklamy, nebo jiné formy prezentace.

1.3. Zpracovatelem reklamy se pro potřeby těchto VOP rozumí právnická nebo fyzická osoba, která pro sebe nebo pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu zpracovala reklamu, kterou zveřejňuje šiřitel reklamy podle objednávky zadavatele.

1.4. Reklamou a inzercí se pro potřeby těchto VOP rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace mající za cíl podporu podnikatelské činnosti zadavatele zveřejněná prostřednictvím šiřitele reklamy na internetovém serveru www.natajno.cz.

1.5. Obrazovými materiály se pro účely prezentace rozumí neprofesionální fotografie osob nabízejících erotické či jiné služby. Zpracovatel reklamy si vyhrazuje právo rozhodnout o kvalitě a profesionalitě fotografií, rovněž si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění fotografií profesionálních a vyžádat si od zadavatele zaslání fotografií neprofesionálních (amatérských).

1.6. Textovými materiály se rozumí slovní popis nabídek a služeb zadavatele v souladu s příslušnými ustanoveními českého právního řádu. Součástí těchto materiálů nesmí být odkazy na externí internetové stránky, a to ani v textu samotném, tak jako součást doprovodných obrazových materiálů. Součástí textových materiálů rovněž nesmí být ceny služeb, s vyjímkou výše vstupného do nočních klubů a azylových domů.

1.7. Inzerát je kombinace obrazových a textových materiálů propagujících hodinový hotel zadavatele.

2. Smluvní podmínky

2.1. Veškeré smluvní o obchodní vztahy mezi zadavatelem a šiřitelem reklamy se řídí příslušnými ustanoveními českého právního řádu, zejména potom zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění a zák. č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy v platném znění.

2.2. Šiřitel reklamy poskytuje zadavateli zveřejnění reklamy formou datového prostoru na serveru www.natajno.cz v rozsahu a formátu, jak je vymezen písemnou nebo ústní objednávkou, smlouvou, nebo jiným projevem vůle smluvních stran. Není-li sjednáno jinak, je reklamou míněno uveřejnění textových a obrazových materiálů sloužících k propagaci nabízených služeb ve formě prezentace podniku, jedné osoby a jednoho kontaktního telefonního čísla.

2.3. Zpracoval-li reklamu sám zadavatel, odpovídá plně za její obsah. Pokud byla reklama zpracována pro potřeby jiné právnické nebo fyzické osoby, odpovídají za její soulad se zákonem zadavatel a zpracovatel společně a nerozdílně.

2.4. Zadavatel bere na vědomí, že šiřitel reklamy neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamě a prohlašuje, že tyto údaje jsou pravdivé a v souladu se zněním příslušných předpisů českého právního řádu, zejména pak se zněním zák. č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy v platném znění.

2.5. Zadavatel výslovně prohlašuje, že disponuje všemi potřebnými právy k užívání ochranných známek a/nebo autorských práv k veškerým obrazovým a/nebo textovým materiálům použitým v objednané reklamě.

2.6. Zadavatel prohlašuje, že je mu známo, že ve smyslu ust. § 2 odst. 3 zák. č. 40/1995 Sb. nesmí být reklama v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí obsahovat jakoukoliv diskriminaci z důvodů rasy, pohlaví, nebo národnosti nebo napadat náboženské nebo národnostní cítění, ohrožovat obecně nepřijatelným způsobem mravnost, snižovat lidskou důstojnost, obsahovat prvky pornografie, násilí nebo prvky využívající motivu strachu, a že reklama nesmí napadat politické přesvědčení.

2.7. Zadavatel výslovně prohlašuje, že všechny osoby případně na reklamě nebo v jejím rámci vyobrazené či vystupující jsou starší osmnácti let.

2.8. Zadavatel je povinen na žádost šiřitele prokázat svoji totožnost a své oprávnění jednat za zadavatele. šiřitel reklamy je povinen na výzvu orgánů finančního dozoru pro účely správního řízení sdělit údaje o zadavateli.

2.9. Zadavatel se zavazuje, že nahradí šiřiteli případnou škodu vzniklou uveřejněním reklamy neodpovídající všeobecným požadavkům.

2.10. Šiřitel má právo zveřejnění reklamy či inzerátu odmítnout a to i bez uvedení důvodu.

3. Inzertní období

3.1. Inzertní období je v měsíčních intervalech, a to buď od 1. kalendářního dne v měsíci do posledního kalendářního dne v měsíci, anebo od 16. kalendářního dne v měsíci do 15. kalendářního dne měsíce následujícího. Vy výjimečných případěch může být start období i v jiné termíny.

3.2. Platba za inzerci musí být připsána na účet šiřitele nejpozději den před začátkem inzertního období.

3.3. Platby došlé po stanoveném termínu budou vedeny jako zálohové platby na další inzertní období a zaúčtovány až v rámci tohoto nadcházejícího období. Rovněž příslušná prezentace bude v takovém případě spuštěna až v nadcházejícím inzertním období.

3.4. Platby nových klientů přijaté či došlé v období od 1. do 7. kalendářního dne v měsíci včetně jsou vedeny jako platby za stávající měsíc, čili za inzertní období od 1. kalendářního dne stávajícího měsíce do posledního kalendářního dne stávajícího měsíce, platby nových klientů přijaté či došlé v období od 8. do 15. kalendářního dne v měsíci včetně jsou vedeny jako platby za inzertní období od 16. kalendářního dne stávajícího měsíce do 15. kalendářního dne měsíce následujícího. Analogicky, platby přijaté či došlé v období od 16. do 22. kalendářního dne v měsíci jsou vedeny jako platby za za inzertní období od 16. kalendářního dne stávajícího měsíce do 15. kalendářního dne měsíce následujícího, platby přijaté či došlé v období od 23. do posledního kalendářního dne v měsíci jsou vedeny jako za platby inzertní období od 1. kalendářního dne do posledního kalendářního dne měsíce následujícího.

3.5. V případě, že šiřitel odmítne zveřejnit již zaplacenou inzerci, vrátí platbu v plné výši zpět na účet, dle dohody.

3.6. V případě, že zadavatel v průběhu inzertního období zruší již zaplacenou inzerci, platba se nevrací.

3.7. V případě, že zadavatel sjedná reklamu nad rámec běžné prezentace podniků a osob, zejména pak reklamu bannerovou, je o jejím případném zrušení povinen informovat šiřitele minimálně 5 pracovních dnů před skončením sjednaného období. V případě, že tak neučiní, tato reklama bude automaticky prodloužena na další měsiční platební období.

3.8. Ke zrušení prezentace šiřitelem může z technických dojít důvodů již v 17:00 posledního pracovního dne kalendářního období, na které byla tato prezentace uhrazena.

3.9. Částečné platby budou vedeny jako zálohové a jsou refundovatelné pouze do data původní objednávky inzerce.

4. Ceník inzerce

4.1. Základní zápis Inzerátu do katalogu je vždy zdarma.

4.2. Placené (prémiové) služby jsou Doporučený azyl, Topování a služba Premium objednané na výslovný pokyn zákazníka.

4.3. Při úhradě faktury po splatnosti Šiřitel negarantuje původně smluvený termín Inzertního období a vyhrazuje si právo Inzertní období posunout na nejbližší volné a vhodné období, které bude k dispozici.

5. Ostatní ujednání

5.1. Šiřitel má právo na obsahový zásah do Inzerátu a to především pro případy, kdy bude Inzerát porušovat podmínky serveru či bude poskytovat nepravdivé informace

5.2. Bude-li libovolný Inzerát porušovat obchodní podmínky, Šiřitel zadavatele vyzve k nápravě. Nenastane-li náprava do 3 dní od výzvy, bude takový Inzerát smazán. Prémiové služby objednané u problémového Inzerátu nebudou nijak kompenzovány.

5.3. Bude-li Zadavatel v rámci konkurenčního boje vyvíjet jakékoliv aktivity pro pošpinění a zdiskreditování konkurenčních azylů, budou jeho inzeráty smazány a účet natrvalo zablokován.

5.4. Šiřitel neodpovídá za správnost údajů v Inzerátu.

5.5. Zadavatel nesmí vkládat k vlastním Inzerátům recenze.

5.6. Na webu platí pravidla slušného chování. Toto se obzvlášť týká recenzí azylů.

Provozovatel

profect s.r.o.

: 3256308

DIČ: CZ03256308

Adresa Sokolovská 2393, Pardubice

hotely@natajno.cz (neslouží k objednávce ubytování)

Spolehlivé servery

All Rights Reserved.